Projekt ESF

Projekt GJH financovaný Európskym sociálnym fondom

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Európska únia, Európsky sociálny fond

Operačný program: VZDELÁVANIE
Prioritná os: 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Kód výzvy: OPV-2008/4.1/01-SORO
Druh a názov projektu: Zvyšovanie podielu inovatívnych metód a prístupov na formovaní osobnosti žiaka GJH –
Dopytovo - orientovaný projekt
Začiatok projektu: 02/2009
Koniec projektu: 05/2011
Celková dotácia projektu: 162368,7€

V prípravnej fáze projektu – učitelia vypracovali ŠkVP pre prírodovedné predmety, zaviedli sme nový predmet EXPERIMENTY, vypracovali sme výučbové materiály pre učiteľov aj žiakov uvedených predmetov, uskutočnili sa celoškolské súťaže v lego-programovaní a žiackych projektoch súvisiacich s modernou výučbou uvedených predmetov. V rámci prepojenia výučby s praktickým životom je pripravený súbor medzipredmetových exkurzií a úloh s nimi súvisiacich.

Pri spracovaní projektu sme využili skúsenosti firmy Program4you.de, s.r.o.
so sídlom Trnavského 15, 841 02 Bratislava, Tel: 0903/369 913

Využívanie inovatívnych metód a prostriedkov vyučovania v našej škole.

S ohľadom na pôvodné zameranie školy (na programovanie resp. informatiku) sa už roky snažíme o využívanie inovatívnych vyučovacích metód a prostriedkov vo všetkých predmetoch. Keďže ide o nákladný proces, môžeme ho vďaka prostriedkom ESF, konečne realizovať v širšom meradle.

V prvej fáze – od marca 2009 – sme realizovali nasledovné aktivity:

 1. Vypracovali sme metodické materiály pre žiakov aj učiteľov pre výučbu predmetov biológia, chémia, fyzika, matematika, informatika a experiment.
 2. Absolvovali sme verejné obstarávanie učebných pomôcok a techniky potrebných na realizáciu cieľov projektu.
 3. Absolvovali sme školenia potrebné na realizáciu projektu.
 4. Vypracované materiály sme otestovali vo výučbe žiakov 1. ročníka v školskom roku 2009/2010.
 5. Vypracovali sme ŠkVP pre prvý ročník a revidovali sme ŠkVP pre druhý ročník všetkých študijných programov gymnázia.

Druhá fáza – od septembra 2009

 1. Realizácia projektu v prvom a druhom ročníku gymnázia v plnom rozsahu.
 2. Práca s programovateľnými lego-stavebnicami a IP COACH systémami, ktoré inovatívnym spôsobom prepájajú výučbu informatiky a programovania s ostatnými prírodovednými predmetmi.
 3. Zaviedli sme nový predmet – EXPERIMENTY.
 4. Spracovávame plány a obsahové náplne exkurzií s aspektom na prepojenie s trhom práce a reálnym životom.
 5. Pri výučbe dotknutých predmetov naplno využívame pripravené materiály.
 6. Pri výučbe využívame už získané materiálne prostriedky – vybudovali sme multimediálnu učebňu – k dispozícii je 20 laptopov, kamera, diktafón, dataprojektory, 2 dig. fotoaparáty, interaktívna tabuľa a ďalšie pomôcky.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?