ZŠ Košická


Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: RNDr. Cecília Gunišová - Tel.: 02/210 28 347

Základné informácie o ZŠ Košická - 9-ročný program

ZŠ Košická združuje plne organizovanú základnú školu a školský klub detí. Zastrešuje 2 stupne vzdelávania – primárne (1.-5. ročník) a nižšie stredné vzdelávanie (6.-9. ročník). V 1. až 5. ročníku vyučujeme podľa medzinárodného programu Primary Years Programme (PYP - SJ), ktorý bol v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. uznaný za platný vzdelávací program. V 6. až 9. ročníku učebný plán vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2). V oboch úrovniach (tj. počas celého štúdia) je vyučovacím jazykom slovenčina.

Výberové konanie:
Na výberovom konaní sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho roka dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo zápisu na niektorú základnú školu v zmysle zákona. Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analyticko-syntetickú úroveň poznania a jeho matematicko-logické uvažovanie. Termín podania prihlášky bude zverejnený na stránke školy.

Štúdium:
Program PYP využíva interdisciplinárny model vzdelávania pre deti vo veku 6 – 11 rokov, čo znamená, že v prvých ročníkoch, vrátane raného detstva, sa vzdelávanie opiera o všeobecne významné témy presahujúce hranice tradičných predmetov. Cieľom programu je rozvíjať zvedavých, motivovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí sa chcú multikultúrne vzdelávať a neboja sa vo svojom zmýšľaní vybočiť zo zaužívaných koľají. Pútavý obsah programu je spätý s piatimi základnými zložkami – koncepty, vedomosti, zručnosti, postoje a konanie, ktoré prispievajú k výchove a rozvíjaniu mladého, medzinárodne orientovaného človeka. Po úspešnom zvládnutí PYP – SJ žiak prechádza na druhý stupeň ZŠ, kde získava vzdelanie so širokým záberom predmetov z rôznych oblastí. Keďže prvý cudzí jazyk (angličtina) sa žiak učí od 1. ročníka, na začiatku 7. ročníka si vyberá druhý cudzí jazyk z ponuky nemčina, španielčina a francúzština. Štúdium a teda aj ponuka predmetov vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, s vyššou hodinovou dotáciou vyučujeme matematiku, oba cudzie jazyky, fyziku, biológiu, dejepis a geografiu. Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov, exkurzií, besied, programov a iných školských a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických zručností, aplikovať teóriu v praxi, či nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov.

Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené úspešným zvládnutím 9. ročníka a Testovania 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci dosahujú v tomto testovaní v celoslovenskom
meradle výborné výsledky – v šk. roku 2018/19 dosiahli percentil zo slovenského jazyka 99,8 a z matematiky 99,2. Ukončením základnej školy žiak získava nižšie stredné vzdelanie a môže sa prihlásiť na strednú školu.

Súvisiace stránky:
Programy PYP SJ a PYP AJ
Stránka knižnice PYP

NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY HISTÓRIE ZŠ KOŠICKÁ

1959 / 1960 Osemročná stredná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Júlia Holécyová, riaditeľka; Alžbeta Jamrichová, zástupkyňa; Šimon Struhárik, zástupca; Mária Profantová, tajomníčka

1963 / 1964 Základná deväťročná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Víťazoslav Repáš, riaditeľ; Júlia Holécyová, zástupkyňa; Karol Erdélsky, zástupca

1963 / 1964 Na ZDŠ začína experiment Československej akadémie vied vo vyučovaní matematiky a fyziky, ktorý sa realizoval až do roku 1993

1969 / 1970 Na GJH sa v triedach zložených zo žiakov ZDŠ Košická začína experiment ČSAV vo vyučovaní matematiky.

1970 / 1971 Prvé ,,prepojenie“ škôl – prebúranie dverí medzi vedeniami ZDŠ a GJH ako predzvesť dnešnej Spojenej školy. Riaditeľ školy: Ladislav Hotový

1978 / 1979 ZDŠ bolo udelené štátne vyznamenanie – Rad práce - za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za modernizáciu vyučovania matematiky.

1980 / 1981 Riaditeľkou ZŠ sa stala Anna Bernátková.

1984 / 1985 ZŠ Košická uzavrela zmluvu o spolupráci s pražskou ZŠ Litvinovská ul.

1986 / 1987 Riaditeľkou ZŠ sa stala Soňa Holíková.

1991 / 1992 Riaditeľom ZŠ sa stal Vladimír Repáš.

1993 / 1994 Vzniká osemročné gymnaziálne štúdium - príma až kvarta na ZŠ a G Košická a kvinta až oktáva na GJH-1999 / 2000 .Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Viera Ondrášiková.

2001 / 2002 Na 1. stupni ZŠ sa začína uplatňovať slovné hodnotenie prospechu a správania.

2004 / 2005 Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Alena Oravcová. Pani Mária (Ria) Profantová, tajomníčka školy, ukončila svoje pôsobenie na škole po rekordných 45 rokoch.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?